Kestävä kehitys

Oulun Voimisteluseuran kestävän kehityksen toiminta sisältää

 • kestävän kehityksen linjauksen
 • kestävän kehityksen teeman

Linjaus sisältää seurassa vuosien varrella käytännöksi muodostuneita, kestävään kehitykseen liittyviä toimintatapoja. Johtokunta suunnittelee kestävän kehityksen toiminnalle teeman yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja teeman toteuttamiselle käytännön toimenpiteitä.

Kestävän kehityksen linjaus

1. Kestävän kehityksen asioiden hallinta

 • seuran arvot ovat kestävän kehityksen mukaisia
 • seuran johtokunta suunnittelee vuosittain kestävän kehityksen teeman ja keinot sen toteuttamiselle
 • johtokunta nimeää seuran kestävän kehityksen vastuuhenkilön
 • seuralle tehdään keke-teemaan toimintasuunnitelma
 • toimintasuunnitelma arvioidaan vuosittain

2. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

Toiminta

 • seura järjestää lähiliikuntapalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille (joihin pystytään saapumaan kävellen ja pyöräillen)
 • seuran järjestämissä tapahtumissa pyritään välttämään kertakäyttöastioita; osallistujat tuovat omat, kestävät astiat ja ruokailuvälineet mukanaan
 • seuran järjestämissä tapahtumissa jätteet lajitellaan paikan suomin mahdollisuuksin sekä seuran talkoolaisten työpanoksella
 • lasten liikuntatunneilla käytetään liikuntavälineinä kierrätysmateriaalia: sanomalehtiä, maitopurkkeja, sukkahousuja, mehukanistereita, jne.
 • seuran liikuntavälineet ovat ryhmien yhteisiä ja niitä käytetään vuorotellen eri toimintapisteissä
 • esiintymisasuja käytetään uudelleen
 • seura ylläpitää Facebookissa toimivaa kirppisryhmää, jossa jäsenet voivat kierrättää tarpeettomia seuratuotteita tai muita harrastustarvikkeita

Hallinto

 • tiedottaminen johtokunnan, ohjaajien, harrastajien ja lasten ja nuorten vanhempien kanssa tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse ja sähköisesti
 • seuran ilmoittautuminen ja liikuntamaksut suoritetaan verkossa
 • kokoukset ovat paperittomia
 • huomioidaan kaksipuolinen tulostus ja kopiointi
 • seuran palkitsemiset ja muistamiset toteutetaan aineettomasti esim. teatteri/elokuvalipuilla ja palvelulahjakorteilla

3. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Turvallisuus ja hyvinvointi

 • seuralle on laadittu turvallisuussuunnitelma
 • seuralle on laadittu omat pelisäännöt, jotka koskevat harrastajia, ohjaajia sekä lasten ja nuorten vanhempia
 • seuran lasten ja nuorten sekä aikuisten toiminta on saanut Olympiakomitean Tähtiseura –laatutunnuksen ja toiminta on kriteerien mukaista
 • alle 18-vuotiaiden ryhmissä laaditaan pelisäännöt
 • alle 18-vuotiaiden ryhmissä vietetään kerran vuodessa Vipinäviikkoa, jonka tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan oman terveytensä sekä hyvinvointinsa vuoksi riittävästi
 • seuralle on laadittu ongelmanratkaisupolku
 • seura järjestää ohjaajille ensiapukoulutuksen syksyisin

Yhteisöllisyys

 • seuran eri-ikäiset harrastajat esiintyvät yhteisissä näytöksissä
 • seura järjestää ohjaajille yhteisiä tapahtumia
 • seura järjestää vanhempainillan
 • alle 18-vuotiaiden ryhmien vanhempaintoimintaan on nimetty johtokunnasta vastuuhenkilö
 • seuran ohjaajille ja johtokunnalle järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteinen tapaaminen

Perinteet

 • seura ylläpitää perinteisen naisvoimistelun traditioita järjestämällä tanssillisen voimistelun tunteja lapsille, nuorille ja aikuisille
 • seura järjestää vuosittain kevätnäytöksen
 • seurassa toimii Oulun Voimisteluseuran uskollisuuden kilta

Kestävän kehityksen teema 2021-2022

Hyvää mieltä harrastamisesta – Henkinen hyvinvointi

Oulun Voimisteluseuran toiminta tukee harrastajiensa fyysisistä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia.  Henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta liikunta tuottaa mielihyvää sekä elämyksiä, kokemuksia ja tuntemuksia, kuten iloa ja virkistystä. Urheiluseura tarjoaa toimintaansa osallistuville myönteisiä kokemuksia vaalimalla motivaatiota sekä luomalla myönteisen ja turvallisen sosiaalisen ympäristön.

Ryhmätoiminnassa henkistä hyvinvointia edistävät mm.  hyvä yhteishenki, luottavainen ilmapiiri, oikeudenmukaisuus, toisten kunnioittaminen, yhdenvertainen kohtelu, erilaisuuden hyväksyminen ja turvallisuuden tunne. Näiden toteutuessa ehkäistään myös kiusaamista.

Oulu Voimisteluseuran toiminnan arvopohja edistää kestävää kehitystä teemalla ”Hyvää mieltä harrastamisesta”. Arvoihin on kirjattu omat osionsa niin ohjaajille, harrastajille kuin vanhemmillekin.

Teeman toteuttaminen

Teeman toteuttamisessa ohjaajat ovat keskeisessä asemassa. He toimivat seuran arvojen ja ohjeiden mukaisesti ja aistivat ryhmän ilmapiiriä ja vuorovaikutustilanteita. Alle 18-vuotiaiden ryhmissä ohjaaja laatii ryhmän pelisäännöt yhdessä harrastajien ja huoltajien kanssa sekä vastaa niiden toteutumisesta ryhmässä. Näissä ryhmissä pyritään myös pariohjaukseen/apuohjaajakäytäntöön. Se tukee ohjaajien jaksamista ja lisää osallistujien henkilökohtaisen ohjauksen ja huomion määrää. Toimintamallilla ehkäistään myös mahdollista epäasiallista käytöstä niin ryhmän harrastajien kuin ohjaajienkin taholta. Jos epäkohtia ilmaantuu, ohjaajat toimivat seuran ongelmanratkaisupolun mukaisesti.

Ryhmän harrastajat ovat osallisena henkisen hyvinvoinnin edistämisessä toimiessaan seuran arvojen mukaisesti. He luovat omalla positiivisella toiminnallaan kannustavaa ja iloista joukkuehenkeä, osallistuvat järjestettyyn toimintaan aktiivisesti ja sitoutuvat ryhmän tavoitteisiin, hyväksyvät muut osallistujat ja kunnioittavat jokaisen fyysistä koskemattomuutta eivätkä hyväksy kiusaamista missään muodossa. Harrastajat myös sitoutuvat ryhmän yhdessä laatimiin pelisääntöihin.

Seuran arvojen mukaisesti vanhemmat mahdollistavat lasten toimintaan osallistumisen ja tukevat ohjaajan työtä omalla toiminnallaan, esimerkillään ja luottavat ohjaajan arviointikykyyn.

Johtokunta mahdollistaa seuran toiminnan toteuttamisen, tukee ja auttaa ohjaajia, kouluttaa ja on mukana ongelmanratkaisutilanteissa.

Toimintasuunnitelma kevät 2021

1. Keväällä tehdään seuran jäsenille sekä  lasten ja  nuorten huoltajille kysely.  Saadun palauteen perusteella suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi ja toiminnan kehttämiseksi.

2. Seuran toimialavastaavat toimivat turvahenkilöinä. Seuran jäsen, joka kokee itseensä kohdistuvaa epäasiallista käytöstä, eikä uskalla tai halua kertoa siitä ohjaajalle eikä joukkuekavereille, voi ottaa yhteyttä valitsemaansa toimialavastaavaan. Tilanteen ulkopuolella olevan henkilön avulla tapahtunutta lähdetään selvittelemään kaikkia osapuolia kuunnellen. Toimialavastaavien yhteystiedot löytyvät nettisivuilta. Johtokuntaan voi ottaa yhteyttä myös vaikkapa Instagramin (@oulunvoimisteluseura) kautta yksityisviestinä.

Toimintasuunnitelma syksy 2021

Keväällä tehdyn Olympiakomitean laatiman Seuratoiminnan palautekyselyssä yhden nuoren vastauksesta kävi ilmi, että hän on kokenut ryhmässänsä kiusaamista jonkin verran. Kiusaaminen liittyy oleellisesti seuran Hyvää mieltä harrastamisesta – Henkinen hyvinvointi -teemaamme. Yksikin kiusaamiskokemus on liikaa ja toimimme syksyn aikana seuraavalla tavalla kiusaamisen ehkäisemiseksi:

1. Asia esitellään ja siitä keskustellaan ohjaajien kanssa syyskauden aloituspalaverissa.

2. Ohjaajat ottavat kiusaamisen keskusteltavaksi harrastajien ja vanhempien pelisääntökeskusteluissa kauden alussa ja muistuttavat seuran käytänteistä ongelmanratkaisupolusta ja turvahenkilöjärjestelmästä. Tarvittaessa ryhmissä keskustelaan lisää asiasta kauden aikana.

3. Seuralle laaditaan suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi.

4. Kauden päätteeksi lasten ja nuorten ryhmissä toteutetaan Ilmapiirimittari.

Toimintasuunnitelma kevät 2022

Joulu-tammikkuussa tehdyn Ilmapiirimittari-kyselyn kaikkien ryhmien yhteinen tulos oli erinomainen (4,7/5) vastausprosentin ollessa 72,5 %. Ryhmät koettiin mm. turvallisiksi (arvosana 4,9/5) ja erilaisuuden hyväksyminen ryhmässä sai arvon 4,91/5.

1. Ilmapiirimittarin tuloksista käydään ryhmäkohtaiset kesksustelut ohjaajien kanssa ja suunnitellaan mahdolliset korjaavat toimenpiteet.
2. Ohjaajille järjestetään Hyvinvointia harrastuksesta -keskustelutilaisuudet pienryhmissä etänä.
3. Valokuvataan ryhmissä asia, mikä tuottaa ryhmän jäsenille hyvää mieltä OVOSin toiminnassa. Kuvista kootaan kauden päätteeksi kuvakollaasi seuran sosiaaliseen mediaan.

Toimintasuunnitelma syksy 2022

Seuran kaksivuotinen teema Hyvää mieltä harrastamisesta – Henkinen hyvinvointi on edennyt viimeiselle neljännekselle. Aikaisemmissa kausisuunnitelmissa on kaksi toteutumatonta tavoitetta, jotka päättävät teeman käsittelyn.

1. Valokuvataan ryhmissä asia, mikä tuottaa ryhmän jäsenille hyvää mieltä OVOSin toiminnassa. Kuvista kootaan kauden päätteeksi kuvakollaasi seuran sosiaaliseen mediaan.
2. Seuralle laaditaan suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi.