Oulun Voimisteluseura ry:n säännöt

Voimassaolon alku: 8.1.2024

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli
Yhdistyksen nimi on Oulun Voimisteluseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran toiminta-alueena on Oulu.

2 § Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella. Seura tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa, tanssia ja voimistelua harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla tai osallistua näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla
– kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
– eri-ikäisille valmennustoimintaa tanssissa ja voimistelussa
– tiedotus- ja suhdetoimintaa
– kilpaurheilua
– kerho-, ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
– koulutustoimintaa.
2. Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi:
– Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisiairtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tairahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa.
– Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

4 § Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous. Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

5 § Seuran jäsenet
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

6 § Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin ja urheilun oikeusturvalautakunnan ja eettisten asioidenkurinpitolautakunnan toimivaltaan
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat
– urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja Reilun pelin periaatteisiin
– Suomen Olympiakomitean asettaman urheilun oikeusturvalautakunnan ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan
– liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin
– noudattamaan yllä mainittujen oikeusturvalautakunnan ja kurinpitolautakunnan päätöksiä.

7 § Seurasta eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti sekä hoitamaan muut seuran toimintaan osallistumiseensa liittyvät taloudelliset velvoitteensa seuran toimintaperiaatteiden mukaisesti.

8 § Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

9 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan
– seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– urheilun eettisiä periaatteita
– kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä.

Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä, joka on seuran toiminnassa mukana ja joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.

Rangaistavaa on
– toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
– näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainentoiminta
– niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muidenmääräysten ja päätösten vastainen toiminta
– syyllistyminen dopingrikkomukseen
– toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
– seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
– liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
– syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittuehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat muun muassa
– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
– julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seurantoiminnassa tai sen ulkopuolella
– tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
– urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
– vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
– lainvastainen mainonta
– seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
– rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
– lahjonta.

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.
Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.
Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erillisellekurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellämainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Mikäli kyse on urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, käsitellään kurinpitoasia kyseisessä kurinpitolautakunnassa. Seuran tulee ottaa huomioon muussa elimessä tehdyt päätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

10 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla eri suuruisia eri jäsenryhmissä.

11 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Seuran kokous voidaan järjestää myös kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna määräpäivänä. Jos jäsen ilmoittaa osallistuvansa kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla, sitoo ilmoitus osallistumistavasta jäsentä määräpäivän jälkeen.

12 § Kevät- ja syyskokous
Kevätkokouksen asiat
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevanatoimikautena
6. Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja taivaratoiminnantarkastaja
12. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura onjäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

13 § Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

14 § Pöytäkirja
Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

15 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.

16 § Seuran hallinto
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittupuheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet onerovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitukseen valitaan eri sukupuolten edustajia sekä iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä, jotka edustavat jäsenistöä monipuolisesti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajaja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4. Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
5. Hoitaa seuran taloutta
6. Pitää jäsenluetteloa
7. Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
8. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
11. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

17 § Tilivuosi
Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

18 § Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

19 § Jaostot ja joukkueet
Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

20 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

21 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

22 § Seuran varojen luovuttaminen
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

23 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.